Jak se stát členem

Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby, které souhlasí s posláním a účelem spolku a jsou rozhodnuty se podle svých možností podílet na jejich uskutečňování.

Je-li fyzická osoba zastoupena ve Spolku právnickou osobou, je její členství jakožto fyzické osoby vyloučeno. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

Práva a povinnosti registrovaných členů:

  1. Registrovaný člen má právo podílet se na činnosti Spolku a účastnit se členské schůze.

  2. Má právo být pravidelně informován o dění ve Spolku na internetových stránkách.

  3. Má právo podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době.

  4. Má povinnost chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku.

  5. Má povinnost dodržovat stanovy Spolku.

Členství ve spolku je dobrovolné a bezplatné. Kompletní znění stanov najdete "zde". 

 

Pokud se chcete stát členem spolku, prosíme o vyplnění přihlášky:

  1. přihláška pro fyzické osoby

  2. přihláška pro právnické osoby

Po vyplnění přihlášky ji podepsanou zašlete na adresu Kongenévus CZ-SK, z. s., Čeminy 90, 330 33. Právnické osoby k přihlášce přiloží platné stanovy své organizace.

Výbor na základě přihlášky rozhodne o přijetí/nepřijetí do spolku. Členství vzniká dnem přijetí do spolku.